Luftfahrt-Logo-Vektor_blue_white_2018_100-80-0-60_negativ